INTERVIEW


Een spannende ontdekkingstocht

Leerkracht Basisschool Uniek

Nienke
ten Broek

“Aan de ene kant denk ik: yes, eindelijk! We gaan groepsoverstijgend werken en veel sterker inzetten op expertises van leerkrachten. Aan de andere kant denk ik: dit zijn echt grote veranderingen. Zeker nu we het leerstofjaarklassensysteem gaan loslaten. Kortom, ik vind het op een goede manier spannend.”


Aan het woord is Nienke ten Broek, leerkracht op basisschool Uniek in Hoeven en op vele fronten actief. Zo maakt ze deel uit van de stuurgroep van de school, coördineert ze het programma PBS (positive behaviour support) en zit ze in de MR. Tussen de bedrijven door volgde ze de Master Leren & Innoveren en sloot ze die opleiding met succes af.

Routines

De richting die de Borgesiusstichting inslaat met het strategisch beleidskader is in haar ogen een logische keuze. Nienke: “In het onderwijs houden we erg vast aan het oude en aan onze routines. We zijn soms bang om dingen los te laten. Op dit moment is het onderwijs sterk opgezet vanuit de leerkracht en de methode en veel minder vanuit het kind.”


In haar ogen mist het onderwijs hiermee de aansluiting bij de veranderende wereld. “We zijn op dit moment kinderen aan het opleiden voor banen die op dit moment nog niet bestaan. We hebben ook geen idee welke banen er over 10 jaar zijn verdwenen. De technologische mogelijkheden ontwikkelen zich razendsnel. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen een onderzoekende houding krijgen. Kinderen hebben echt meer nodig dan alleen maar rekenen, taal en spelling.”

‘Ateliers’


Op haar eigen school zijn de eerste kleine stappen gezet bij het loslaten van het leerstofjaarklassensysteem. Nienke: “Het staat nog in de kinderschoenen maar we zijn ons aan het oriënteren op groepsoverstijgend werken in bijvoorbeeld de creatieve vakken. In zogeheten ‘ateliers’ zouden kinderen dan in de hele middenbouw of de hele bovenbouw aan onderzoeksvragen binnen een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld Europa, kunnen werken.

We zijn nu bezig een visie te ontwikkelen. We maken daarbij gebruik van theorie maar ook van inzichten die we krijgen door schoolbezoeken. Ik denk dat kinderen door een andere opzet van het onderwijs meer uitgedaagd kunnen worden. Bijvoorbeeld door oudere kinderen die al verder zijn. Ook kinderen die meer moeite hebben kunnen er baat bij hebben om met kinderen van een ander niveau samen te werken.”

"Er moet een balans gevonden worden tussen klassikaal en groepsoverstijgend werken.”

Talenten

Groepsdoorbrekend werken creëert in de visie van Nienke mogelijkheden voor onderwijs op maat. Het mes snijdt volgens haar aan twee kanten. “Kinderen hebben bepaalde talenten maar leerkrachten ook. De ene leerkracht is heel goed in het creatieve gedeelte, de ander meer in de zaakvakken. Om die krachten op een bepaald gebied in te zetten kun je veel meer uit de leerkrachten en uit de kinderen halen. Ze kunnen veel meer op hun niveau gaan werken. Kinderen kunnen in een hogere groep mee, maar als ze nog niet zover zijn, kunnen ze ook in een lagere groep mee. Ze zitten niet meer zo vast aan hun eigen klas. In de huidige situatie probeer je natuurlijk ook binnen je eigen klas zoveel mogelijk onderwijs op maat te geven. Maar dat is wel lastig als je 28 kinderen in je klas hebt en voor iedereen wat anders moet regelen per vak. Ik wil niet zeggen dat klassikaal werken helemaal slecht is maar ik denk wel dat er een balans gevonden moet worden tussen klassikaal en groepsoverstijgend werken.”

Passende begeleiding

De verwachting van Nienke is dat het vak van leerkracht aan uitdaging zal winnen. “Als je onderwijs anders gaat inrichten, word je aan het denken gezet. Ik denk sowieso dat je je als leerkracht constant moet ontwikkelen en moet kijken hoe je het onderwijs het beste kunt vormgeven. Ik vind het sterk dat het strategisch beleidsplan vanuit de kaders die ze aangeeft scholen de vrijheid geeft om het onderwijs zelf vorm te geven. Iedere school heeft iets eigens en dat moet je niet verliezen. Elke school zal voor zichzelf moeten bepalen waar ze voor wil gaan en wat haalbaar is. En daar passende begeleiding bij zoeken, extern of intern. Ik ben ervan overtuigd dat we veel van elkaar kunnen leren. Een aantal scholen binnen onze stichting is al op weg met het anders organiseren van hun onderwijs.”

Doe mee, denk mee, praat mee: redactie@vormdebalans.nl


© 2018 Borgesiusstichting/Spelen = Leren