INTERVIEW


Praat mee, denk mee en doe mee!”

Voorzitter Borgesiusstichting

Jos
Krebbekx

Het beste onderwijs in een veranderende wereld

‘Hoe kunnen we in een veranderende wereld met ons onderwijs bijdragen aan een zo mooi mogelijke toekomst van onze kinderen?’ Dat was de centrale vraag in de gesprekken van het College van Bestuur met ouders, leerkrachten, directeuren en intern begeleiders. Al deze belanghebbenden waren betrokken bij de ontwikkeling van het Strategisch Beleidsplan 2018-2020 van de Borgesiusstichting en de Stichting Spelen=Leren. In gesprek met Jos Krebbekx, voorzitter College van Bestuur over de andere koers die is uitgezet.


“Ons onderwijs uitdagender en passender maken voor de leerlingen.” Deze boodschap loopt als een rode draad door het verhaal van Jos Krebbekx. Hoe zorg je voor betekenisvol en toekomstbestendig onderwijs in een wereld die snel verandert? In de gesprekken met stakeholders kwam voor het College van Bestuur duidelijk naar boven dat “het anders moet” en het huidige systeem waarin het onderwijs is georganiseerd zijn “houdbaarheidsdatum” heeft bereikt.

Leerstofjaarklassensysteem

Jos licht toe: “In de praktijk van alledag merken we dat de huidige manier van onderwijs organiseren, gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem, knelt. De talenten van kinderen én van leerkrachten worden niet voldoende benut. Het leerstofjaarklassensysteem gaat uit van een gemiddelde leerling en gelijkwaardige situaties. Dan ga je toetsen en zie je dat een aantal kinderen niet voldoet aan de norm. Binnen hetzelfde systeem ga je vervolgens met allerlei hulpplannen aan de slag om achterstanden in te lopen. Ondanks die inzet en de werkdruk in het huidige systeem zien we toch vaak dat er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt. Vaak zie je een herhaling van zetten.”

Jos Krebbekx, Voorzitter van de Borgesiusstichting

Behoeften van kinderen


Jos vervolgt. “In de gesprekken die Robert-Jan Koevoets en ik als College van Bestuur hebben gevoerd hebben we sterk gefocust op de vraag waar onze kinderen écht behoefte aan hebben en hoe we ze daadwerkelijk verder kunnen brengen. Die gesprekken gaan dan al gauw niet meer alleen over taal, lezen en rekenen. Maar over het ontwikkelen van het kind als persoon. Natuurlijk zullen we te allen tijde ervoor blijven zorgen dat kinderen die onze scholen verlaten een goed niveau hebben in taal, lezen en rekenen. Maar ouders gaven aan dat kinderen om goed te kunnen functioneren in de maatschappij flexibel moeten zijn en moeten kunnen schakelen. Je hebt het dan over 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken en reflecteren op het eigen handelen. In het gesprek met leerkrachten hebben we ook veel gesproken over de kernwaarden die ons DNA bepalen, zoals oog hebben voor een ander.”

"Het gaat om 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken en reflecteren op het eigen handelen."

‘Leren in balans’

Niet zonder reden is de richting voor de komende drie jaar samengevat in het motto ‘leren in balans’. Daarmee is bedoeld een brede oriëntatie op het onderwijs (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming) en oog voor de totale ontwikkeling van het kind. Jos: “Als we kijken naar de gemiddelde scores van de cito-eindtoets dan zitten we significant boven het landelijk gemiddelde. Dat is in orde. Maar het kan wel degelijk beter. Als onderwijsorganisatie moeten we ons immers ook de vraag stellen: als een kind opgroeit en gaat participeren in de maatschappij, wat heeft hij of zij dan allemaal nodig om zich niet alleen staande te houden, maar ook om een goede bijdrage te leveren aan die maatschappij. Dat is geen nieuwerwetse praat, maar goed kijken naar wat er nodig is. Dan spreken we over andere dingen dan die op dit moment worden aangeboden in het onderwijs via het klassikale systeem."


'Onze scholen hebben uiteraard ieder een eigen karakter'


“In de gesprekken was de kernvraag: wat is goed onderwijs? En hoe kan dat er dan uitzien? Veel nadruk ligt dan op onderzoekend leren, kinderen meer eigenaar maken van hun eigen leerproces en meer oog hebben voor het kind in zijn totaliteit. Dat vraagt om een andere organisatie van ons onderwijs.” Daarbij legt Jos nadrukkelijk ook het verband met het creëren van rijke leeromgevingen en werken met doorlopende leerlijnen. Bijvoorbeeld de doorgaande lijn in taalontwikkeling. Ambities die om verdere verdieping zullen vragen van de samenwerking van de scholen met de peuterspeelzalen van de Stichting Spelen=Leren.


Onderwijs anders organiseren; dat is een stevige en ingrijpende klus. Jos vertelt dat het strategisch beleidsplan richting geeft maar tegelijkertijd veel ruimte biedt voor de scholen. Jos: “De richting die we gaan inslaan is bepaald. We gaan ons onderwijs anders organiseren en ons onderwijs zal veel sterker dan nu om samenspel vragen tussen professionals. Onderwijs is mensenwerk. En onze scholen hebben uiteraard ieder een eigen karakter. Schoolteams zullen in een verschillend tempo en intensiteit omgaan met de invoering van onderwijs anders. Die ruimte is er en past ook bij een dynamische organisatie. De ene school pakt wellicht de snelweg, de ander geeft de voorkeur aan de parallelweg.”


Doe mee, denk mee, praat mee: redactie@vormdebalans.nl


© 2018 Borgesiusstichting/Spelen = Leren